PRIVACYVERKLARING

De winkelketen « Mano » wordt beheerd door het bedrijf Redisco BV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Marguerite Bervoetsstraat 94 te 1190 Brussel, België, ingeschreven in het handelsregister van Brussel en houder van het volgende BTW-nummer: BE 0411.551.895.

Redisco BV (Redisco) neemt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Bij elk gebruik van deze website bent u gebonden door de onderhavige Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring heeft als doel u te informeren omtrent de manier waarop Redisco uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

1. De verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Redisco, Marguerite Bervoetsstraat 94 te 1190 Brussel.

2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond van de verwerking.

2.1 De verwerkingsdoeleinden.

Redisco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u informatie te verschaffen betreffende de producten van “Mano”.
 • De reservering en/of de aankoop van artikelen op onze website.
 • Marketingkennis, verbetering en optimalisatie van onze diensten
 • Gerichte marketingcampagnes en/ of samenwerkingen met derde partijen om acties te ontwikkelen die aansluiten op je voorkeursdomeinen.
 • De ontwikkeling en verbetering van onze producten, onze websites, onze winkels, …
 • De inschrijving op onze nieuwbrief via email of sms).
 • Lidmaatschap van onze online platformen. (sociale media).
 • Voor de behandeling van uw vragen en voor het afhandelen van eventuele klachten m.b.t.

  de garantie (klantendienst).

 • Voor de zoektocht naar getalenteerde mensen die hun professionele toekomst een duwtje in de goede richting willen geven en actief willen meewerken aan ons succes.
 • Wettelijke verplichtingen.
 • Preventie van misbruik en criminaliteit.

2.2 Rechtsgrond van de verwerking.

We verwerken uw persoonsgegevens enkel als de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG/GDPR) dit toelaat. Onze verwerking van uw persoonsgegevens berust op één van onderstaande rechtsgronden:

 • De uitvoering van een contract, evenals het afsluiten en het beheer daarvan, vereist de verwerking van uw persoonsgegevens (b.v. als u bij ons producten koopt, als u bij ons solliciteert…)
 • Redisco is wettelijk verplicht uw gegevens te verwerken (b.v. bij de verwerking van een betalingstransactie).
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Redisco of een derde tenzij uw belang en/of uw fundamentele rechten en vrijheden als klant zwaarder doorwegen.
 • Uw voorafgaandelijke en expliciete toestemming (b.v. de inschrijving op onze nieuwsbrief).

3. Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze aanbiedingen op onze website, apps en sociale netwerken te optimaliseren. We gebruiken deze gegevens als u ze met ons gedeeld hebt en ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Afhankelijk van welke gegevens u met ons gedeeld hebt, kunnen we volgende gegevens opslaan en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • (Leverings)adres
 • Land
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Straat
 • Plaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Kleding- en schoenmaat
 • Uw interesse in onze producten (gamma voor dames, heren, kinderen, …)
 • Informatie i.v.m. uw activiteiten op onze website.
 • Uw CV als u bij ons solliciteert.
 • Het is ook mogelijk dat we bepaalde betalingsinformatie opslaan, gerelateerd aan uw bestellingen.

We verzamelen ook automatisch (cookies) volgende gegevens als u gebruik maakt van onze website, onze apps of onze sociale media. Als u van één van deze (online) diensten gebruik gemaakt hebt, dan kunnen we volgende gegevens registreren:

 • IP-adres
 • Domeinen van andere sites die u bezocht heeft vooraleer u op onze site terecht kwam.
 • Informatie i.v.m. uw surfgedrag op onze site zoals:
  • Datum
  • Uur
  • Duur van uw bezoek.
  • Bezochte pagina’s
  • Informatie i.v.m. het gebruik van de bezochte pagina’s
  • De gebruikte browser.

4. De ontvangers van uw gegevens.

Bij Redisco zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de personen die in het kader van hun opdracht toegang moeten hebben tot die gegevens.

4.1 Het delen van uw gegevens met dienstenbedrijven en derden.

In sommige gevallen doet Redisco beroep op derden om u de diensten te kunnen aanbieden waarop u zich hebt ingeschreven of om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de volgende diensten:

 • Post- of transportdiensten voor het leveren van de door u bestelde artikelen.
 • Marketingbureaus die ons helpen met reclamecampagnes, commerciële acties of die onze pagina’s beheren op de sociale media.
 • Andere derde partijen die diensten verlenen in onze naam en volgens onze instructies zoals bijvoorbeeld:
  • Servicebedrijven die zich bezighouden met het beheer van databanken (constructie, bijwerken, kwaliteit van de gegevens, back-ups, etc.)
  • IT-leveranciers en externe consultants.
  • Analisten die ons helpen bij het analyseren van het aankoopgedrag, klantenvoorkeur, .. van onze klanten.

In dat geval zien we erop toe dat deze derde partijen enkel toegang hebben tot deze persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken. Bovendien zorgen we ervoor dat ze zich verbonden hebben om de gegevens op een veilige en confidentiële manier te verwerken en dit enkel volgens de door ons gegeven richtlijnen.

4.2 Het delen van uw gegevens met overheidsinstanties.

In bepaalde gevallen is Redisco verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan
overheidsinstanties. Dat is het geval wanneer de wet, een regelgeving of juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel) ons hiertoe verplichten.

4.3 Overdracht van gegevens naar het buitenland.

Het kan gebeuren dat we uw gegevens overdragen naar servers in een ander land dan waar u woont
of naar met ons verbonden partijen in andere landen om persoonsgegevens namens ons te kunnen
(laten) verwerken. In dat geval zorgen wij ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de vereiste specifieke taken te volbrengen. We zorgen er ook voor dat onze onderaannemers zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met onze instructies te gebruiken.

5. Bewaringstermijn.

Als algemene regel houdt Redisco uw persoonsgegevens slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk verzameld hebben. Bovendien zijn er wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen.

Meer concreet en als voorbeeld:

 • Uw persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal 3 jaar bijgehouden als u een prospect bent.
 • Uw persoonsgegevens als “kandidaat gerant” worden voor 1 jaar bijgehouden als uw kandidatuur niet weerhouden werd.

6. Rechten van de betrokkenen.

6.1 Recht op inzage.

Vooreerst heeft u het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die Redisco over u
verwerkt. Tevens heeft u eveneens het recht informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden.

6.2 Recht op verbetering.

Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct en ons klantenbestand up-to-date zijn. U heeft het recht uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren indien deze onjuist zijn.

6.3 Recht op gegevenswissing.

In bepaalde gevallen biedt de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten wissen:

 • Uw gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben.
 • Als de verwerking van uw gegevens louter op uw toestemming gebaseerd is en u beslist deze in te trekken en er verder geen andere rechtsgrond voor de verwerking meer is.
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij geen gerechtvaardigde rechtsgrond meer hebben die zwaarder weegt dan uw rechtsgrond.
 • Als we voor het respecteren van een wet uw gegevens dienen te wissen.

Om van dit recht gebruik te maken, kan u contact nemen met onze klantendienst via info@redisco.be.

6.4 Recht op beperking van de gegevensverwerking.

U hebt in bepaalde gevallen het recht de verwerking tijdelijk te beperken. U kan van dit recht gebruik maken in bepaalde, door de verordening voorgeschreven, gevallen. Redisco mag uw gegevens dan niet meer verwerken gedurende een bepaalde periode.

U kan van het recht op beperking van de gegevensverwerking gebruik maken in 4 gevallen:

 • In afwachting van het inwilligen van uw recht op bezwaar kunnen we het verwerken van uw persoonsgegevens beperken;
 • U trekt het rechtmatig karakter van de gegevensverwerking in twijfel;
 • Als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn om onze verwerkingsdoeleinden te bereiken;
 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens.

6.5 Recht van bezwaar.

U hebt altijd het recht om, zonder verantwoording, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie. In dat geval worden uw gegevens niet meer voor dat doel verwerkt.

U hebt bovendien ook het recht, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Er zal echter geen gevolg gegeven worden aan uw verzoek als ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan dat van u of als de verwerking van uw gegevens vereist is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechten voor de rechtbank.

6.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan Redisco altijd verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze als dit technisch mogelijk is.

We wijzen erop dat deze “nieuwe” verwerkingsverantwoordelijke ook gehouden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR) te respecteren.

Dit recht is aan enkele wettelijke beperkingen onderworpen. Het betreft enkel de persoonsgegevens die u zelf aan Redisco hebt verstrekt. Ook slaat dit recht enkel op die gegevens die we hebben verwerkt ter uitvoering van een contract dat we met u hebben of die we met uw toestemming hebben verkregen.

6.7 Recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming onderworpen te worden.

In geval van geautomatiseerde individuele besluitvorming, hebt u het recht om een menselijke tussenkomst van Redisco te vragen. U hebt eveneens het recht om uw standpunt kenbaar te maken of het recht om dit besluit aan te vechten.

Om van geautomatiseerde individuele besluitvorming te spreken dienen volgende elementen aanwezig te zijn:

 • De persoonsgegevens van de betrokkene worden op een geautomatiseerde wijze verwerkt. Op basis van die geautomatiseerde verwerking, wordt zonder substantiële menselijke tussenkomst, een besluit genomen.
 • Het gaat dus om een besluit dat rechtsgevolgen of een heel belangrijke impact met zich mee brengt voor de betrokkene.

6.8 Recht om de toestemming te allen tijde in te trekken.

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan hebt u steeds het recht deze toestemming in te trekken. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaats had in de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

6.9 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten, zoals in deze privacyverklaring beschreven, uit te oefenen, bezorgt u ons een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend en vergezeld van een leesbare kopie van uw identiteitskaart (recto/verso). Probeer in uw verzoek zo nauwkeurig mogelijk te zijn:

 • Per brief aan:

  Redisco

  Marguerite Bervoetsstraat 94

  1190 Brussel

 • Via email aan dpo@redisco.be

6.10 Bij wie kunt u terecht bij conflicten?

Bij conflicten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bemiddelingsverzoek indienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit op het volgende adres:

Gegevens-beschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00 Fax: +32 2 274 48 35
Mail: contact@apd-gba.be

Site: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Uw gegevens zijn, onder andere, beveiligd door technische maatregelen zoals technische toegangscontrole, antivirus, logging, back-ups, etc.

Uw gegevens zijn, onder andere, beveiligd door organisatorische maatregelen zoals fysieke toegangscontrole, procedures en veiligheidspolicy, confidentialiteitsclausules met onze werknemers, consultants, dienstverleners, …

Als gebruiker staat u er verder borg voor dat de verschafte persoonlijke gegevens correct en waarheidsgetrouw zijn, en verbindt u zich ertoe ons op de hoogte te houden van elke wijziging. De gebruiker draagt de volle aansprakelijkheid voor alle verlies of schade berokkend aan de website, aan de persoon die daarvoor verantwoordelijk is of aan derden, voortvloeiend uit foutieve, onjuiste of onvolledige gegevens die worden ingevuld in het inschrijvingsformulier.

8. Cookies

We maken op deze website gebruik van cookies; dat zijn kleine tekstbestanden die informatie bevatten over uw surfgedrag op de site, met als hoofddoel het u makkelijker te maken bij het bezoek van de site.

Wij gebruiken cookies op onze website om de site beter te laten werken, om uw voorkeuren te onthouden en om u informatie te geven waarvan we denken dat die nuttig of interessant voor u kan zijn.

We gebruiken de door cookies geregistreerde gegevens ook om statistieken over onze website te maken en de prestaties en inhoud ervan te verbeteren.

Lees onze cookie policy voor meer informatie over het gebruik van onze cookies.

Door het aanvaarden van deze privacyverklaring, geeft u toestemming voor het gebruik van de cookies aanwezig op deze site.