Gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Dit document bevat alle wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Mano online shop. Ben je op zoek naar eenvoudige, beknopte informatie? Dan nodigen we je uit om onze pagina 'Veelgestelde vragen' te raadplegen. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze online klantendienst op info@mano.be.

1. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website Mano, eigendom van Redisco SRL, waarvan het ondernemingsnummer 0411.551.895 is en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1190 Brussel, Margriet Bervoetsstraat 94 (hierna "de verkoper"). Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden via de Mano online shop op www.mano.be.

De website Redisco SRL is gemaakt in opdracht van de verkoper, die verantwoordelijk is voor het beheer ervan. De gebruiker mag de op de site beschikbare informatie gratis raadplegen en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Iedereen die een bestelling plaatst op de website (hierna te noemen "de klant") bevestigt door het plaatsen van een bestelling dat hij een natuurlijk persoon met handelingsbekwaamheid is.

Elke handelingsonbekwame persoon moet worden vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze laatste is eveneens gebonden door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en moet persoonlijk het bestelformulier invullen of de wettelijk onbekwame persoon hiertoe uitdrukkelijk machtigen. In deze context zijn de bepalingen van art. In deze context blijven de bepalingen van art. "bescherming van de persoonlijke levenssfeer" hieronder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens volledig van toepassing.

Het plaatsen van een bestelling houdt de uitdrukkelijke aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden en houdt een betalingsverplichting in. De algemene verkoopsvoorwaarden worden gepubliceerd op de website. De aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden is een verplichte voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling. Iedereen die een bestelling plaatst, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te hebben gelezen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd via de website. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling op de website en in de orderbevestiging, met uitsluiting van oudere of recentere bepalingen. Indien een van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Alle aspecten die niet uitdrukkelijk zijn gedefinieerd in deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door de bepalingen van het Belgisch recht. Het feit dat de Klant deze algemene voorwaarden niet in zijn/haar moedertaal heeft kunnen lezen, doet geenszins afbreuk aan hun geldigheid.

2. Aanbieden en bestellen

Alle bestellingen moeten worden geplaatst via de website www.mano.be.

Bestellingen op de Website worden beschouwd als bestellingen voor niet-zakelijke doeleinden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten in de zin van boek VI van het Wetboek van economisch recht, in overeenstemming met de Wet van 21 december 2013 tot invoeging van Titel VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en tot invoeging van de definities eigen aan boek VI, en de bepalingen ter uitvoering van de wet eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BvB van 30 december 2013; err., BvB van 20 januari 2014, err., BvB van 18 maart 2014, err., BvB van 24 maart 2014). Handelaren die voor professionele doeleinden een order willen plaatsen, moeten indien nodig contact opnemen met de klantendienst.

De verkoper verbindt zich ertoe om bestellingen die op de site worden geplaatst, te verwerken binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en volgens de beperkingen die in deze voorwaarden worden uiteengezet. Een online bestelling kan alleen worden verwerkt als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd in overeenstemming met de paragraaf 'Handtekening en bewijs'.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van misbruik van rechten of kwade trouw, ernstig vermoeden van commerciële doeleinden die onaanvaardbaar zijn voor de verkoper of als de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput.

De bestelling is pas definitief na aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Als de klant vragen heeft over het aanbod, kan hij of zij contact opnemen met de online klantenservice om meer informatie te verkrijgen via het contactformulier in de rubriek "Contact". Bij vragen nadat de bestelling is geplaatst, kan de klant per e-mail contact met ons opnemen via info@mano.be.  Alle vragen worden zo snel mogelijk behandeld.

3. Betaling

De prijzen zijn de prijzen die op de website worden getoond op het moment van bestellen. Alle prijzen zijn inclusief 21% btw.

We leveren je bestelling via bpost of GLS naar alle landen van de Europese Unie binnen 3 tot 5 werkdagen.

Voor bestellingen van meer dan €30 in België is de levering gratis.

Levering is gratis voor alle bestellingen boven €75 in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

Voor leveringen buiten de hierboven vermelde landen, of als de bedragen van €30 of €75 niet worden bereikt, variëren de verzendkosten afhankelijk van het land van levering.

Raadpleeg de prijzen bij de kassa wanneer je je aankoop afrondt.

Het is dan nog steeds mogelijk om de bestelling te annuleren.

Betaling dient te geschieden vóór levering en via een van de betaalmethoden die op de site worden aangeboden, namelijk: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, Apple Pay, Google            Pay, Shopify en Shop Pay.

Op dit moment is het niet mogelijk om te betalen met cadeau-, korting- of aankoopbonnen die zijn uitgegeven door een van onze winkels in België.

4. Orderbevestiging

Zodra de betaling door het systeem is geaccepteerd, bevestigt de verkoper de bestelling per e-mail.

5. Levering

Levering is mogelijk in alle landen van de Europese Unie, tegen betaling van de verzendkosten. De levering gebeurt via Bpost of GLS op het door de klant opgegeven adres.

Gratis bezorging in België bij bestellingen van €30 of meer. Levering in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg is gratis voor bestellingen van meer dan €75. Voor bestellingen van minder dan € 30 in België of € 75 in de bovengenoemde landen, en voor alle bestellingen in andere landen van de Europese Unie, zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Een overzicht van de verzendkosten in België en naar andere landen wordt verstrekt op het moment van bestelling, afhankelijk van het aantal bestelde artikelen en de plaats en wijze van levering.

De levertijd gaat in zodra de betaling is ontvangen. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke levertijd. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor leveringen in België, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen voor andere landen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen of gebreken in de levering te wijten aan de vervoerder.

6. Retourneren

In overeenstemming met artikelen VI 47-52 van het Wetboek van Economisch Recht heeft de consument een termijn van 14 dagen om het contract te herroepen zonder opgave van redenen en zonder andere kosten.

In het geval van een retour moet de klant het artikel, op eigen kosten, via een vervoerder naar keuze binnen 15 kalenderdagen retourneren. In dit geval moet het artikel in de originele schoenendoos, met het retourformulier, in de originele verzenddoos worden teruggestuurd naar het volgende retouradres:

Redisco SRL c/o Mano Shoes
Margriet Bervoetsstraat 94

1190 Brussel

De kosten voor het retourneren van goederen zijn voor rekening van de klant, ongeacht of de goederen vanuit België of een ander land in de Europese Unie worden geretourneerd.

In alle gevallen worden retourzendingen alleen geaccepteerd als ze binnen de toegestane periode zijn teruggestuurd en als het artikel niet vuil, beschadigd of gedragen is en als het in de oorspronkelijke verpakking zit. Schoenen mogen alleen binnen en op een schone ondergrond worden gepast.
 Afgezien van eventuele verzendkosten worden er geen kosten in rekening gebracht voor retourzendingen.

Zodra de retourzending is verwerkt, zal de verkoper, als aan de retourvoorwaarden is voldaan, de klant terugbetalen met dezelfde betaalmethode als waarmee de bestelling is betaald.

7. Garantie

Elk probleem of defect met betrekking tot de levering van een artikel, elke beschadiging of elk kwaliteitsgebrek moet schriftelijk worden gemeld binnen 7 dagen na ontvangst van het artikel per aangetekende post naar het volgende adres: Redisco SRL, Marguerite Bervoetsstraat 94, B- 1190 Brussel, of per e-mail naar info@mano.be.

In overleg met de klant zal naar een oplossing worden gezocht. Als de levering moet worden teruggestuurd naar de verkoper, moet dit gebeuren volgens de procedures die zijn beschreven in de paragraaf "Retourneren". In dit geval zijn de verzendingskosten vanuit België ten laste van de verkoper, na akkoord van de klantendienst, op basis van het vastgestelde gebrek. Verzendkosten vanuit andere landen zijn ten laste van de klant.

De verkoper biedt de wettelijk vereiste garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van overmacht, ongeval, verkeerd gebruik of onjuiste behandeling van een artikel door de klant.

Artikelen met een erkend defect worden gratis vervangen of gerepareerd. Als de reparatiekosten onevenredig hoog zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor om het artikel te vervangen of om te ruilen voor een gelijkwaardig artikel.

8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronisch bewijs.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die door de klant worden verzonden.

Definitieve bevestiging van de bestelling door de klant betekent acceptatie van de bestelling tegen de aangegeven prijs, evenals acceptatie van de algemene voorwaarden en de privacybeschermingsvoorwaarden. Bevestiging door de klant betekent ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle handelingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website

De website van de verkoper is bedoeld om klanten algemene informatie te verstrekken over de producten en activiteiten van de verkoper. Met betrekking tot de toegang, de bestelprocedure, de levering of andere diensten is de verkoper slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

De verkoper kan te allen tijde de werking van de site geheel of gedeeltelijk opschorten of onderbreken voor onderhoud, updates of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade als gevolg van het gebruik van internet, een eventuele systeemstoring, inbraak door een derde of een virus, noch voor informatie die door derden wordt geplaatst of verwerkt of door een gebeurtenis die als overmacht kan worden beschouwd.

10. Bescherming van privacy

Redisco SRL (Redisco) neemt de bescherming van uw privacy en uw rechten op uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Telkens wanneer u deze website gebruikt, bent u gebonden aan deze Privacyverklaring.

De privacyverklaring is beschikbaar op de volgende link:
https://www.mano.be/nl/policies/privacy-policy

Elke bestelling vereist expliciete aanvaarding van onze privacyverklaring.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alles op de site van de verkoper, met inbegrip van de gebruikte technologie, is het exclusieve eigendom van de verkoper en is auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers met een eigen website die een automatische link willen installeren tussen hun eigen site en de startpagina van de site van de verkoper, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, moeten hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper vragen.

12. Jurisdictie en toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, het hof van beroep van Brussel.

 

GRATIS LEVERING

Gratis levering vanaf 29.95 €. Bestelling geleverd in 1 tot 2 werkdagen.