Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

De banner "Mano" wordt beheerd door Redisco SRL, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Marguerite Bervoetsstraat 94, 1190 Brussel, België, ingeschreven in het Handelsregister van Brussel en met het volgende BTW-nummer : BE 0411.551.895.

Redisco SRL (Redisco) neemt de bescherming van uw privacy en de rechten op uw persoonlijke gegevens zeer serieus.  Telkens wanneer u deze website gebruikt, bent u gebonden aan deze Privacyverklaring.

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over hoe Redisco uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de General Data Protection Regulation (de GDPR).

 

 1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Redisco SRL - Marguerite Bervoetsstraat 94, 1190 Brussel.

 1. Doeleinden en rechtsgrondslag

2.1 Doelstellingen

Redisco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie te geven over Mano-producten.
 • Om items te reserveren en/of te kopen op de website www.mano.be.
 • Voor marketingkennis, het verbeteren en optimaliseren van onze diensten.
 • Voor gerichte marketingcampagnes en/of samenwerking met derden om acties te ontwikkelen die aansluiten bij uw interessecentra.
 • Voor onze ontwikkeling en de verbetering van onze producten, onze sites, onze winkels...
 • Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrieven per e-mail of sms.
 • Voor lidmaatschap van onze online communities (met name sociale netwerken).
 • Om te registreren op onze website en deze gebruiksvriendelijker te maken.
 • Om je vragen te beantwoorden en klachten en garantiekwesties af te handelen (klantenservice).
 • We zijn op zoek naar ondernemers en partners die de ambitie hebben om zelfstandig manager te worden van een of meer van onze winkels.
 • Voor wettelijke verplichtingen.
 • Misbruik en criminele handelingen voorkomen.

2.2 De wettelijke basis

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als we daartoe bevoegd zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Wij verwerken uw persoonsgegevens op een van de volgende rechtsgronden:

 • Voor de uitvoering van een contract, met inbegrip van de sluiting en het beheer ervan, is de verwerking van uw persoonsgegevens vereist (bijv. als u producten bij ons koopt, als u bij ons solliciteert, enz.)
 • Een wettelijke verplichting voor Redisco (bijvoorbeeld wanneer we uw betalingsgegevens verwerken).
 • De verdediging van de legitieme belangen van Redisco of een Derde, behalve wanneer de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren.
 • Uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bijv. inschrijving op onze nieuwsbrieven).
 1. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

We gebruiken je persoonlijke gegevens om ons aanbod op onze website en op onze sociale netwerken te optimaliseren. We gebruiken deze gegevens alleen als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven en deze gegevens met ons hebt gedeeld.

Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens registreren:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Afleveradres
 • Land
 • Postcode
 • Straatnummer
 • Rue
 • Plaats/stad
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Kleding- en schoenmaten
 • Uw interesses in onze producten (dames-, heren-, kinderassortiment, enz.)
 • Informatie over uw online activiteiten op onze site.
 • Je CV als je solliciteert.
 • We kunnen ook bepaalde betalingsgegevens, bankgegevens of gegevens met betrekking tot uw bestellingen verzamelen.

Wij verzamelen automatisch gegevens (cookies) als u onze website en sociale netwerken gebruikt. Als je gebruik hebt gemaakt van een van deze (online) diensten, kunnen we al dan niet gegevens registreren, als volgt:

 • IP-adres
 • Domeinen van andere sites die u hebt geraadpleegd om op onze website terecht te komen
 • Informatie over de pagina's die u op onze website hebt bezocht, waaronder
  • Datum
  • Tijd
  • Duur van uw bezoek
  • Bezochte pagina's in onze webwinkels
  • Informatie over het gebruik van geraadpleegde pagina's
  • De browser en browserversie die u gebruikt.
 1. Ontvangers

Binnen Redisco zijn uw persoonlijke gegevens alleen toegankelijk voor mensen die er voor hun werk toegang toe moeten hebben.

4.1 Delen met dienstverleners en derden

In sommige gevallen maakt Redisco gebruik van derden om u de diensten te leveren waarop u bent geabonneerd of om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de volgende diensten:

 • De post- en transportdiensten voor de levering van de door u
  bestelde producten.
 • De marketingbureaus die ons helpen met commerciële campagnes en
  acties, of onze pagina's op sociale netwerken beheren.
 • Andere derden die namens ons en in onze opdracht diensten verlenen, zoals
  :

 

 • Databasebeheerders (die gegevens beheren en bijwerken en de kwaliteit beheren)
 • Leveranciers van IT-systemen en externe consultants.
 • Analisten die ons helpen koopgedrag te analyseren en de voorkeuren van onze klanten te bepalen.

In dit geval zorgen we ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. We zorgen er ook voor dat onze onderaannemers zich ertoe verbinden om de gegevens veilig en vertrouwelijk te gebruiken en om ze te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

4.2 Delen met overheidsinstanties

In sommige gevallen is Redisco verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan
overheidsinstanties. Dit is het geval wanneer een wet, voorschrift of juridische procedure (zoals een rechterlijke uitspraak) ons hiertoe verplicht.

4.3 Gegevens overbrengen naar het buitenland

Sommige gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers buiten het land waar u
woont, of aan derden die de gegevens in het buitenland namens ons en volgens onze instructies verwerken. In dit geval zorgen we ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de specifieke vereiste taken uit te voeren.  We zorgen er ook voor dat onze onderaannemers zich ertoe verbinden om de gegevens veilig en vertrouwelijk te gebruiken en om ze te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

 1. Bewaren van persoonlijke gegevens

Als algemene regel geldt dat Redisco uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Daarnaast leggen bepaalde wetten en regels minimale bewaartermijnen op voor persoonsgegevens.
 Meer specifiek en als voorbeeld

 • Uw persoonlijke gegevens als prospect worden
  maximaal 3 jaar bewaard.
 • Uw persoonlijke gegevens als "kandidaat-manager" worden één jaar bewaard als uw sollicitatie niet wordt gehonoreerd.
 1. Rechten van de betrokkenen

6.1 Recht op toegang

U kunt uw persoonsgegevens (die door Redisco worden gebruikt) raadplegen en informatie opvragen over de verwerking ervan.

6.2 Recht op correctie

We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn. U hebt echter te allen tijde het recht om uw gegevens te laten corrigeren en aanvullen als deze onjuist of onvolledig zijn.

6.3 Recht op wissen

U hebt het recht om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen indien :

 • Als uw persoonlijke gegevens niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.
 • Als u de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd heeft ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking.
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen legitieme gronden zijn voor de verwerking.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting moeten we uw gegevens verwijderen.

Om gebruik te maken van dit recht, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op info@mano.be.

6.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken.  U kunt dit recht uitoefenen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in specifieke gevallen die in de regelgeving zijn vastgelegd. Redisco zal uw gegevens gedurende een bepaalde periode niet langer kunnen verwerken.

Er zijn vier manieren waarop u uw recht kunt uitoefenen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken:

 • Totdat we hebben voldaan aan uw verzoek om bezwaar te maken, kunnen we de
  verwerking van uw persoonsgegevens beperken;
 • Als u de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens in twijfel trekt ;
 • Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking ;
 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist.

6.5 Recht op bezwaar

U hebt altijd het recht om zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. In dat geval worden uw gegevens niet langer voor dit doel gebruikt.

U hebt ook het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op onze legitieme belangen.
 Aan uw verzoek zal geen gevolg worden gegeven indien ons belang prevaleert boven dat van u of indien de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechtsvorderingen.

6.6 Recht op overdraagbaarheid

U kunt Redisco vragen om uw persoonsgegevens aan u door te geven of rechtstreeks aan een andere gegevensbeheerder wanneer dit technisch mogelijk is. Wij wijzen erop dat de verantwoordelijke voor de verwerking naar wie de persoonsgegevens worden verzonden, zelf verplicht is om te voldoen aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit recht is onderworpen aan bepaalde wettelijke beperkingen. Het is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u aan Redisco heeft verstrekt.  Bovendien is dit recht alleen van toepassing op persoonsgegevens die wij hebben verwerkt om een overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren of die wij met uw toestemming hebben verkregen.

6.7 Het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde individuele beslissing

Je hebt het recht om menselijke tussenkomst van Redisco te vragen in het geval van een beslissing.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens automatisch te laten verwerken en het recht om uw standpunt kenbaar te maken of het recht om deze
beslissing te betwisten.

Om een beroep te kunnen doen op dit verbod, moet het :

 • een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat een natuurlijke persoon geen significante controle heeft over de beslissing en deze bijvoorbeeld niet kan wijzigen of terugdraaien;
 • een beslissing die rechtsgevolgen heeft voor de betrokkene of die hem of haar in aanmerkelijke mate treft.

6.8 Recht om uw toestemming in te trekken

Als de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, kunt u te allen tijde het recht uitoefenen om deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd in de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

6.9 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze privacyverklaring, stuurt u ons een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, met bijvoeging van een leesbare kopie (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart.  Wees zo specifiek mogelijk in uw verzoek.

 • Per post naar

Redisco

Margriet Bervoetsstraat 94

1190 Brussel

 

6.10 Met wie moet u contact opnemen in geval van een geschil?

In geval van een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een verzoek om bemiddeling indienen bij :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35
1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00 Fax: +32 2 274 48 35
Mail: contact@apd-gba.be

Website: www.autoriteprotectiondonnees.be

 1. Beveiliging van gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen onopzettelijk of onwettig verlies, vernietiging, wijziging, gebruik, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang.

Uw gegevens worden onder andere beschermd door technische maatregelen zoals toegangscontroles, antivirus, logbestanden en back-ups, maar ook door organisatorische maatregelen zoals fysieke toegangscontroles, beveiligingsprocedures en -beleid, geheimhoudingsclausules of contracten met onze werknemers, consultants, dienstverleners, enz.

Als gebruiker garandeert u dat de verstrekte persoonlijke informatie correct en waarheidsgetrouw is, en u verbindt zich ertoe ons op de hoogte te brengen van elke wijziging of aanpassing hiervan. De gebruiker zal als enige verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade veroorzaakt aan de website, aan de persoon die verantwoordelijk is voor de website of aan welke derde partij dan ook als gevolg van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie verstrekt in de registratieformulieren.

 1. Cookies

Cookies" zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Ze kunnen verschillende functies hebben, maar worden ook gebruikt om bij te houden welke websites worden bezocht. Dit kan uw volgende bezoek aan de site verbeteren.

Wij gebruiken cookies op onze site om de prestaties te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om u informatie te geven waarvan wij denken dat die interessant of nuttig voor u zal zijn.

We gebruiken de door cookies geregistreerde gegevens ook om statistieken voor onze website samen te stellen en om de prestaties en inhoud van onze website te verbeteren.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van onze cookies.

Door deze privacyverklaring te accepteren, stemt u in met het gebruik van cookies op deze site.

 

GRATIS LEVERING

Gratis levering vanaf 29.95 €. Bestelling geleverd in 1 tot 2 werkdagen.