ALGEMENE AANKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

 


1.INLEIDING

 

Dit document (en elk document dat hierna wordt vermeld) bepaalt de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website (www.mano.be).
Gelieve aandachtig kennis te nemen van deze Voorwaarden, ons beleid inzake cookies en ons vertrouwelijkheidsbeleid (hierna “Beleid inzake gegevensbescherming”) alvorens deze site te gebruiken.
Door gebruik te maken van deze site of door hier een bestelling te plaatsen, erkent u deze Voorwaarden en ons Beleid inzake gegevensbescherming te aanvaarden.
Indien u niet alle Voorwaarden en het Beleid inzake gegevensbescherming aanvaardt, wordt u verzocht geen gebruik te maken van deze site.
Deze Voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. U wordt verondersteld deze regelmatig te raadplegen, omdat de toepasselijke voorwaarden die zijn die gelden op het moment waarop u de site gebruikt of waarop de overeenkomst wordt gesloten (zoals verder beschreven).
Voor alle vragen met betrekking tot de Voorwaarden of het Beleid inzake gegevensbescherming, gelieve ons te contacteren aan de hand van het daartoe voorziene formulier.
De uitvoering van de Overeenkomst (zoals verder beschreven) kan naar keuze tot stand gebracht worden in één van de talen die op de site beschikbaar zijn voor de Voorwaarden.

 

2. ONZE GEGEVENS

 

De verkoop van goederen onder de naam “Mano” door REDISCO BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Marguerite Bervoetsstraat 94 in 1190 Brussel, België, ingeschreven in het handelsregister van Brussel en houder van het volgende BTW-nummer: BE 0411.551.895. U kunt ons contacteren via dit e-mailadres: info@mano.be.

 

UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN OP DE WEBSITE

De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verschaft, worden verwerkt volgens het Beleid inzake gegevensbescherming. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van die informatie en gegevens en verklaart u dat alle informatie en gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn.

 

3. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

 

Door gebruik te maken van deze site en door hier bestellingen te plaatsen, verbindt u er zich toe:

i. Deze site uitsluitend te gebruiken voor raadpleging of om rechtsgeldige bestellingen te plaatsen.

ii. Ons uw e-mailadres, uw postadres en/of andere gegevens correct en precies te bezorgen. Tevens geeft u ons de toestemming om die gegevens te gebruiken opdat we u zouden kunnen contacteren wanneer nodig (zie ons vertrouwelijkheidsbeleid).

 

4.INTELLECTUELE EIGENDOM

 

U erkent en aanvaardt dat alle auteursrechten, elk gedeponeerd handelsmerk en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie of inhoud op deze site te allen tijde eigendom blijven van ons of van diegenen die ons de licentie hebben toegekend. U mag deze informatie enkel gebruiken voor zover u daar uitdrukkelijk toestemming voor kreeg van ons of van diegenen die ons de licentie hebben toegekend. Dit belet u niet om deze site, voor zover dat nodig is, te gebruiken om de informatie over uw bestelling of uw gegevens te kopiëren.

 

5.VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE COMPUTERMISDRIJVEN

 

Het is ten strengste verboden de site te misbruiken door er bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere kwaadaardige software te introduceren die technologische schade kunnen berokkenen. Het is eveneens strikt verboden om te trachten ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de site, de server waarop de site is gehost of om het even welke andere server, computer of database die met onze site is verbonden. U verbindt er zich toe om deze website niet aan te vallen met een “denial of service” (DoS) of een “distributed denial of service” (DDoS).
Elke inbreuk tegen deze bepaling vormt een misdrijf krachtens de geldende wetgeving ter zake. Wij zullen dergelijke inbreuken steeds melden aan de bevoegde overheden en met hen samenwerken om de identiteit van de hacker te ontdekken. Elke inbreuk tegen deze bepaling zal eveneens tot onmiddellijk gevolg hebben dat u geen toestemming meer krijgt om deze site te gebruiken.
Wij wijzen alle aansprakelijkheid af bij verlies of hinder die wordt veroorzaakt door een DoS-aanval, een virus of enige andere kwaadaardige software of hardware die technologische schade kan berokkenen, aan uw computer, uw apparatuur, uw gegevens of informatie ingevolge het gebruik van deze site of na het downloaden van bestanden van deze site of de bestanden van andere sites waarnaar deze site u doorverwees.

 

6. LINKS OP ONZE WEBSITE

 

Onze website bevat links naar andere sites en gegevens van derden; die worden enkel ter beschikking gesteld ter informatie, zonder dat wij enige controle uitoefenen op de inhoud of de gegevens van die sites. Wij wijzen bijgevolg dan ook alle aansprakelijkheid af in geval van verlies of hinder, voortspruitend uit het gebruik van die links.

 

7. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

 

Krachtens de geldende regelgeving ter zake zijn wij verplicht u bepaalde gegevens schriftelijk mee te delen. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt u dat de communicatie met ons in hoofdzaak langs elektronische weg verloopt. Wij zullen u contacteren per e-mail of informeren via meldingen op onze site. Voor contractuele doeleinden geeft u uw akkoord voor het gebruik van deze elektronische communicatie en aanvaardt u dat alle overeenkomsten, aankondigingen, informatie en berichten allerhande die wij u via elektronische weg sturen, conform de wettelijke bepalingen zijn die eisen dat dergelijke communicatie schriftelijk gebeurt. Deze bepaling doet geen enkele afbreuk aan uw wettelijk erkende rechten.

 

8. KENNISGEVINGEN

 

Gelieve bij voorkeur ons contactformulier te gebruiken voor al uw kennisgevingen. Tenzij anders bepaald kunnen wij u, overeenkomstig clausule 7 hierboven, kennisgevingen sturen op het elektronisch adres of postadres dat u ons hebt meegedeeld bij uw bestelling.
Er wordt van uit gegaan dat de kennisgevingen correct uitgevoerd worden en deze worden geacht onmiddellijk te zijn ontvangen op het moment waarop ze op onze site worden bekendgemaakt, 24 uur nadat een e-mail werd verstuurd of drie dagen na de afstempelingsdatum van elke brief. Als bewijs dat een kennisgeving werd afgeleverd, volstaat het – in geval van een brief – dat het adres correct is vermeld en dat de brief naar behoren werd gefrankeerd en gepost; als het om een e-mail gaat, volstaat het aan te tonen dat die e-mail werd verzonden naar het elektronisch adres dat door de bestemmeling werd opgegeven.

  

9. ONS RECHT OM DE HUIDIGE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

 

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te herzien en te wijzigen.
U bent onderworpen aan de bepalingen en Voorwaarden die gelden op het moment waarop u gebruik maakt van de site of een bestelling plaatst, tenzij de wet of een bevoegde autoriteit ons verplicht om deze bepalingen, deze Voorwaarden of ons vertrouwelijkheidsbeleid met terugwerkende kracht te wijzigen. In dat geval zal elke eventuele wijziging tevens van toepassing zijn op de bestellingen die u eerder hebt geplaatst.

 

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID

 

Het gebruik van onze website en de overeenkomsten voor de aankoop van goederen op deze site vallen onder het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of betrekking heeft op het gebruik van de site of de daarop gesloten Overeenkomsten, zal uitsluitend onderworpen zijn aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
De bepalingen van deze clausule doen geenszins afbreuk aan uw rechten als consument, krachtens de geldende wetgeving terzake.

 

11. COMMENTAAR EN SUGGESTIES

 

Uw opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom. U kunt ze ons sturen via het contactformulier.

CONTACTEER ONS

Een e-mail verzenden
promotion

Om u de beste service te bieden, uw gebruikerservaring te verbeteren en uw surfgedrag op onze site te analyseren, gebruikt de website van Mano eigen cookies en cookies van derden. Als u doorgaat met surfen, gaan wij ervan uit dat u instemt met hun gebruik en ons cookiebeleid. Klik hier voor meer informatie.